مشاوره

مشاوره

ارائه خدمات مشاوره در زمینه باغبانی، باغداری ومزارع گل و گیاه، انتخاب نهال مناسب با شرایط آب و هوا و منطقه جغرافیایی و نوع خاک و شرایط زمین. مشاوره جهت روش کاشت مناسب انواه نهال میوه با بیشترین بازده.